مسکن مهر گلبهار

مسکن مهر گلبهار

مسکن مهر گلبهار

 منطقه گلبهار مشهد مقدس پروژه 500 واحدی توسط محصولات شرکت کی کی توسعه تجارت ساخته شده است.

مسکن مهر گلبهار

مشخصات پروژه

c